Poradenská a konzultační činnost

Daňové poradenství Irena skopalová

Chcete mít více času na Vaše podnikání? Nemáte čas běhat po úřadech? Pak jste na správném místě. Nabízíme Vám tyto služby:

- vedení účetnictví,

  daňové evidence

- zpracování mzdové a personální

  agendy

- mzdový a personální outsourcing

- poradenskou a konzultační činnost

- finanční poradenství

- jiné administrativní činnosti

 - zastupování při kontrolách a jednáni s úřady státní správy.

 

Zásady ochrany osobních údajů ve firmě „Irena Skopalová“

 

V tomto dokumentu je popsáno, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte v souvislosti s poskytováním našich služeb v následujících oblastech:

 

  • DPH (daň z přidané hodnoty) + kontrolní hlášení k DPH
  • Administrativní činnost
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Mzdy a Personalistika
  • Daňová evidence

 

Správcem osobních údajů je společnost „Irena Skopalová“, se sídlem Krajková 42E, 357 09 s kanceláří v Libavském Údolí 44, 357 51, IČO: 76429920. „Irena Skopalová“ se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a platným zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“).

 

Článek I. Jaké údaje shromažďujeme

„Irena Skopalová“ shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, písemné, elektronické či telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

- Jméno / Příjmení / Titul

- Poštovní adresa

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- Údaje potřebné podle zákona o účetnictví

- Případně další informace, které nám dobrovolně poskytnete.

 

Článek II. Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme

1) Vaše identifikační a kontaktní údaje a jiné Vámi poskytnuté údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním našich služeb:

  • zpracování DPH (daň z přidané hodnoty) + kontrolní hlášení k DPH
  • Administrativní činnost
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Mzdy a Personalistika

     - další služby dle dohody.

Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.

2) Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme pouze ke komunikaci ohledně zpracování a výsledků zakázek viz bod 1)

3) Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

4) K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

5) Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Článek III. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.

 

Článek IV. Bezpečnost

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Článek V. Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytovanými službami a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti „Irena Skopalová“ a dále fyzickým osobám, které pro nás vykonávají správu sítě.  Přístup těchto osob k zpracování vašich osobních údajů je omezen tím, že nemůžou s těmito údaji nakládat (jedná se pouze o technické zásahy do programu).

 

Článek VI. Práva subjektů údajů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo vzít kdykoliv tento souhlas písemně zpět.

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti „Irena Skopalová“, nás kontaktujte emailem na skopalova.i@seznam.cz.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.

 

Samozřejmě jsme zde i pro ty, kterým čísla nic neříkají. Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve firmě? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Irena Skopalová

skopalova.i@seznam.cz

Krajková 42E
Krajková
35709

736 622 673
773 048 703

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode